Overzicht mogelijke werkzaamheden afwikkeling nalatenschap

 

Hieronder staan de werkzaamheden die kunnen voorkomen bij de afwikkeling van de nalatenschap. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke werkzaam uitgevoerd zullen gaan worden en door wie. Dit schept vooraf veel duidelijkheid en voorkomt achteraf verrassingen.   

 • Pré contractuele informatie en passendheidsbeoordeling
  • Zaakwaarneming
  • Overleggen met opdrachtgever(s)/ betrokkene(n) inzake taakverdeling afwikkeling nalatenschap
  • Vaststellen beschikkingsbevoegdheid op basis van checklist beschikkingsbevoegdheid
  • Produceren nalatenschapsverkenning
  • Produceren opdracht tot dienstverlening

  Lijkbezorging
  • Overleggen met opdrachtgever(s)/ betrokkene(n) inzake taakverdeling uitvaart
  • Begeleiden dienstverlening uitvaartverzorger
  • Kosten uitvaart
  • Vaststellen kosten van lijkbezorging

  Executele/vereffening sub a onderdeel beschrijven
  • Vastleggen inboedel
  • Begeleiden en kosten taxatie onroerende zaken
  • Begeleiden en kosten taxatie roerende zaken
  • Begeleiden en kosten aangifte werkzaamheden; finale aangifte inkomstenbelasting (ondernemer)
  • Vaststellen bezittingen van de nalatenschap
  • Vaststellen vorderingen van de nalatenschap
  • Vaststellen schulden van de nalatenschap
  • Aanschrijven bekende schuldeisers bij beneficiaire aanvaarding
  • Vaststellen vergoedingsrechten als schuld van de nalatenschap
  • Vaststellen vergoedingsrechten als vordering van de nalatenschap
  • Doen van aangifte; finale aangifte inkomstenbelasting (particulier)
  • Opstellen van aangifte; finale aangifte inkomstenbelasting (particulier)
  • Produceren boedelbeschrijving

  Executele/ vereffening sub b onderdeel benoemen
  • Aanschrijven vermoedelijke erfgenamen
  • Produceren verklaring aanvaarding benoeming executeur
  • Produceren verklaring nalatenschap
  • Produceren kennisgeving beneficiaire aanvaarding
  • Leges rechtbank beneficiaire aanvaarding
  • Produceren volmachten
  • Begeleiden aanvraag verklaring van erfrecht
  • Kosten notaris inzake verklaring van erfrecht

  Executele/ vereffening sub c onderdeel beheren en sub d beschikken inzake beheer
  • Aanbieden boedelbeschrijving en overzicht schulden aan de rechtbank
  • Aanbieden ruimschoots voldoende verklaring aan de rechtbank
  • Aanschrijven instanties
  • Beheren postadres
  • Beheren digitale nalatenschap
  • Opzeggen/beheren abonnementen en lidmaatschappen
  • Opzeggen/beheren lopende verzekeringen
  • Begeleiden bewaarneming van goederen
  • Kosten bewaarneming goederen
  • Begeleiden afvoeren van goederen zonder waarde
  • Kosten afvoeren van goederen zonder waarde
  • Opheffen/beheren van bankrekeningen
  • Innen van vorderingen
  • Innen van vorderingen ten behoeve van belanghebbende
  • Innen van verzekeringsgelden ten behoeve van begunstigde(n)
  • Vaststellen van kosten met betrekking tot de uitvaart
  • Doen van aangifte erfbelasting
  • Opstellen van aangifte erfbelasting
  • Vaststellen schulden uit andere wettelijke rechten (afdeling 2 boek 4 BW)
  • Vaststellen legitieme portie
  • Vaststellen van legaten
  • Vaststellen keuze legaat
  • Vaststellen van quasi legaten
  • Overleggen over te gelde maken goederen in verband met beheer
  • Te gelde maken goederen in verband met beheer
  • Aanbieden slotuitdelingslijst aan de rechtbank
  • Betalen van schulden van de nalatenschap
  • Afgeven legaat/legaten
  • Produceren boedelverslag na beheer
  • Produceren verklaring van kwijting en decharge na beheer

  Verdeling
  • Overdragen van goederen uit de nalatenschap aan de erfgenamen
  • Overleggen/toestemming over te gelde maken goederen in zake verdeling
  • Te gelde maken goederen in verband met verdeling
  • Produceren boedelverslag na verdeling
  • Produceren verklaring van kwijting en decharge na verdeling
  • Uitbetalen erfdelen
  • Conflictpreventie/oplossing
  • Produceren mediationovereenkomst
  • Bemiddelen tussen betrokken onderling
  • Bemiddelen namens erfgenamen of executeur en derden
  • Produceren vaststellingsovereenkomst
  • Instellen verzoekprocedure kantonrechter
  • Instellen vorderingsprocedure kantonrechter
  • Bezwaar maken tegen aanslag erfbelasting
  • Bezwaar maken tegen aanslag inkomstenbelasting (particulier) 3
  • Beroep op bezwaar aanslag erfbelasting
  • Beroep op bezwaar aanslag inkomstenbelasting (particulier)
  • Leges rechtbank • Begeleiden werkzaamheden fiscalist
  • Kosten werkzaamheden fiscalist
  • Begeleiden werkzaamheden advocaat
  • Kosten advocaat
  • Begeleiden werkzaamheden gerechtsdeurwaarder
  • Kosten gerechtsdeurwaarder
  • Begeleiden werkzaamheden incassobureau
  • Kosten incassobureau

Heeft u vragen? Bel (0513) 22 17 31 of gebruik het contactformulier.